Belgische Ambassade en Consulaten in Italië
Home Consulaire informatie Inschrijving op een Belgisch beroepsconsulaat

Inschrijving op een Belgisch beroepsconsulaat

Privacy statement - zie de FOD Buitenlandse Zaken

Het nut van uw inschrijving

Sedert het in voege treden van de wet houdende het consulair wetboek op 15/06/2014, wordt administratieve bijstand enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister.

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters, bij een Belgisch beroepsconsulaat in het buitenland, laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als deze aangeboden door de gemeenten in België, wat het beheer van uw administratief dossier betreft. Deze inschrijving laat het Belgische beroepsconsulaat toe om u efficiënter te helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart of de afgifte van consulaire attesten (bijv. attest van woonplaats, attest van inschrijving, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling, enz.). U zult ook via het beroepsconsulaat kunnen deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen, Europese verkiezingen indien u in een EU-lidstaat woont).

Ook personen met een vreemde nationaliteit die tot uw gezin behoren, kunnen geregistreerd worden in de bevolkingsregisters. Zij hebben evenwel geen recht op een Belgische consulaire identiteitskaart of paspoort en kunnen niet als Belgische kiezer worden geregistreerd. Voor consulaire bijstand dienen ze zich te richten tot de vertegenwoordiging van hun land van oorsprong.

Indien uw dossier up-to-date is, zal het Belgische beroepsconsulaat u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarbij u dringende noodbijstand nodig heeft (bijv. bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc.).

 
Werkwijze voor de inschrijving

Om ingeschreven te kunnen worden in de bevolkingsregisters van het Belgische beroepsconsulaat moet u aan drie voorwaarden voldoen:

  • U moet Belg zijn
  • U mag niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente
  • U moet bewijzen dat u uw gewone hoofdverblijfplaats in het consulair ressort van het Belgische beroepsconsulaat heeft.

Minderjarigen moeten nog aan een vierde voorwaarde voldoen: zij moeten ingeschreven worden in dezelfde registers dan daar waar een van de ouders ingeschreven is.

Belgen die niet aan deze voorwaarden voldoen, maar toch voor langere duur in het buitenland verblijven, kunnen wel hun aanwezigheid aan het Belgische beroepsconsulaat melden, maar zullen niet van dezelfde dienstverlening kunnen genieten als "ingeschreven" Belgen.

Opgelet: onderstaande procedure is niét geldig voor pasgeborenen, die nog niet over een Rijksregisternummer beschikken; hiervoor dient u schriftelijk contact op te nemen op rome@diplobel.fed.be

Voor uw inschrijving bij de Ambassade van België in Rome

U moet de volgende documenten bezorgen: ofwel per post naar Via de Notaris 6, 00197 Roma (RM) ofwel per email naar rome@diplobel.fed.be ofwel aan het loket voorleggen :

  • een fotokopie van uw Belgische identiteitskaart en - indien u er één heeft, van uw paspoort, afgegeven door de gemeente of door een Belgisch beroepsconsulaat;
  • voor minderjarigen: het formulier, 1 exemplaar per kind, ondertekend door beide ouders + een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs van beide ouders toevoegen, waarop hun handtekening voorkomt
  • voor meerderjarigen: het formulier behoorlijk ingevuld, gedateerd en getekend, 1 exemplaar per persoon ;
  • voor de inschrijving van 1 meerderjarige persoon: een fotokopie van uw Italiaanse/Sanmarinese identiteitskaart, of van uw Maltese verblijfsvergunning, mét vermelding van uw huidig adres op voorwaarde dat deze niet langer dan zes maanden geleden afgeleverd werd; OFWEL een origineel, recent (max 6 maanden oud) attest van woonst, mét vermelding van de nationaliteit waarmee u ingeschreven staat (in voorkomend geval: "straniera" of "foreigner/alien") ; OPGELET: voor Italiëgéén "autocertificazione" of verklaring op eer, en ook géén aanvraag tot inschrijving in de Italiaanse bevolkingsregisters "avvio di procedimento"
  • voor de inschrijving van een minderjarige of van meerdere personen die op hetzelfde adres verblijven : een origineel, recent (max 6 maanden oud) attest van gezinssamenstelling mét vermelding van de nationaliteit waarmee de gezinsleden ingeschreven staan (in voorkomend geval: "straniera" of "foreigner/alien") - OPGELET: voor Italië: géén "autocertificazione" en ook géén aanvraag tot inschrijving in de Italiaanse bevolkingsregisters "avvio di procedimento";
  • indien mogelijk: een geboorteakte waarop het uur van uw geboorte vermeld wordt - dit is een letterlijk afschrift dat u dient aan te vragen bij uw gemeente van geboorte;
  • de formulieren voor uw inschrijving voor de verkiezingen - u vindt deze hier: Formulieren

 

- De informatie op deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt en is dus up-to-date -